Jware homepage
CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com
English      
   
  Door gebruik te maken van deze diensten bevestigt en garandeert u, dat u 18 jaar of ouder bent.
 
1. Jware behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken, uw toegang tot alle diensten of een deel daarvan om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid van de zijde van Jware op enig tijdstip te beëindigen. Redenen voor een dergelijke beëindiging omvatten, maar zijn niet beperkt, (a) tot inbreuk op of schending van deze Algemene Voorwaarden en/of Gebruiksvoorwaarden, dan wel (b) op verzoek van politie of justitie, (c) bij onvoorziene technische problemen of beveiligingskwesties, en (d) bij langere periodes van geen activiteit.

2. Gaat u naar de Order delivery pagina van deze website voor informatie aangaande leveringtijden, ngsvoorwaarden en betaalcondities.
algemene voorwaarden
   

3. Indien Jware van mening is dat een klacht terecht is, is het bedrijf enkel verplicht om op zo kort mogelijke termijn vervangende producten te leveren. U heeft geen recht op enige schadevergoeding. De kosten van beide zendingen, de reparatie en/of vervanging zijn voor rekening van Jware.

4. U hebt van ons een pre-inlognaam en wachtwoord ontvangen. Nadat Jware uw registratieformulier heeft ontvangen zal zij u account activeren en kunt u uw wachtwoord veranderen. U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord en account en draagt de volledige verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die onder uw wachtwoord en/of account plaatsvinden. U stemt er mee in om (a) ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of account, of van enige andere inbreuk op de beveiliging en (b) om na afloop van elke sessie uit te loggen uit uw account. Jware accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het feit dat u deze bepaling niet nakomt. U stemt er hierbij mee in Jware schadeloos te houden en te vrijwaren tegen enige en alle claims die tegen Jware kunnen worden ingesteld tengevolge van enig gebruik of misbruik van uw wachtwoord of account door enig onbevoegd persoon.

5. Alle door u geplaatste orders zullen door Jware bevestigd worden maar zijn niet bindend tot u een ontvangstbevestiging van Jware ontvangen heeft in de vorm van een pro-forma nota. Na ontvangst van deze pro-forma nota zullen uw goederen direct verstuurd worden als uw bestelling een remboursbetaling betreft en na ontvangst van het volledige rekeningbedrag als uw bestelling een bankoverschrijving methode betreft.

6. Jware vervangt beschadigde goederen alleen als deze direct aan de bezorger die de goederen afgeleverd heeft worden terug gegeven met overhandiging van een retourbon. In dit geval zal Jware de beschadigde goederen binnen 2 werkdagen vervangen. Voor alle andere claims van beschadigde goederen zal Jware geen verantwoordelijkheid accepteren maar iedere zaak op zich bekijken, mits het verzoek voor vervanging van de goederen binnen 24 uur na aflevering, met een duidelijke omschrijving van de oorzaak en aard van de beschadiging of gebreken per mail of fax gemeld is en de goederen binnen 30 zijn terug gezonden naar:

BGH
T.a.v. Jware
Surinameweg 20
7333 PD Apeldoorn

7. De garantie waarnaar in dit artikel wordt verwezen, is niet van toepassing in het geval dat het defect volledig of gedeeltelijk is veroorzaakt door incorrect, onjuist, onachtzaam of ondeskundig gebruik en/of indien u enige wijzigingen aan de producten heeft aangebracht.

8. In elk geval blijft de aansprakelijkheid van Jware voor de levering van defecte producten beperkt tot de directe schade met een maximum van de overeengekomen prijs van de betreffende producten. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten tenzij de schade het gevolg is van onze bewuste opzet of ernstige nalatigheid.

9. Onverminderd artikel 8, is Jware niet aansprakelijk in het geval dat het defect volledig of gedeeltelijk is veroorzaakt door incorrect, onjuist, onachtzaam of ondeskundig gebruik en/of indien u enige wijzigingen aan de producten heeft aangebracht.

10. U stemt er hierbij mee in om Jware, haar dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, directeuren, agenten en enige andere partij die betrokken is bij het creëren, het produceren of de levering van de website of de diensten schadeloos te houden en te vrijwaren tegen enige en alle claims van derde partijen wegens of voortvloeiend uit uw gebruik van de diensten en/of uw schending van deze Algemene Voorwaarden.

11. Tenzij het tegendeel wordt bewezen, geldt de administratie van Jware als overtuigend bewijs van de bestellingen die u heeft gedaan, van uw betaling aan Jware en de diensten. U stemt er hierbij mee in dat elektronische communicaties als bewijs kunnen worden overlegd.

12. Jware behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op enig tijdstip te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht bij plaatsing van de gewijzigde Algemene Voorwaarden op het internet.

13. Deze Algemene Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen en vervangen enige en alle voorafgaande en gelijktijdige overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp. Indien wordt bepaald dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig is of onuitvoerbaar, laat een dergelijke niet-rechtsgeldigheid of onuitvoerbaarheid enige andere bepaling van deze.

     
        frame  
  TERMS & CONDITIONS     |    PRIVACY POLICY    |    TERMS OF USE
  C o p y r i g h t  2007    i n f o @ j w a r e . o r g